Отдел Агротехника и икономика на царевичното производство


РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ

доц. д- Люба Глогова

Растениевъдство

 

СЪСТАВ

проф. д-р Вилиана Василева

Растениевъдство

главен асистент Соня Христова

хербология

асистент Димитър Велчев

ентомолог

асистент Иван Битумски

обработка на площи

асистент Петьо Даунджалиев

асистнет Ани Димитрова

 

 


 

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

  1. Проучване на специализирано сеитбообразование въз основа на полски култури с основно значение на царевицата за зърно, семена и сила.
  2. Оптимизиране на систематизиране на обработка на площи в различни типове сеитбообращения.
  3. Проучване върху минералното хранене и торене върху царевицата. Използване на органични и микроторове в системи на торене.
  4. Разработване на ефективни системи за борба с плевелна растителност и изпитване на нови средства и методи.
  5. Биологично, екологично и агротехническо проучване върху икономически важни предприятия.
  6. Специфична сортова агротехника на новосъздадени хибриди.
  7. Водопотребление и воден режим, гъстота при посещение при различни направления и условия за гледане на царевицата.
  8. Икономика и организация на царевичното производство и биоенергийна оценка на отделните елементи и технологии.