ОБЯВИ "Държавен вестник"

 

дата на публикуване: 21.05.2019

Институ тът по царевицата – Кнежа, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност 04.01.05 Селекция и семепроизводство на културните растения – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на Института по царевицата – Кнежа, 5835, тел. 09132/71-63 и тел./факс 09132/77-11. 3638

Обявата е обнародвана в Държавен вестник бр. 41 от 21.05.2019 г.

  

 


 

 дата на публикуване: 15.08.2017

 

Институтът по царевицата – гр. Кнежа, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност 04.01.05 „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един със срок 2 месеца от датата на обнародване в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на Института по царевицата, гр. Кнежа 5835, тел. 09132/71-63 и тел./факс 09132/77-11.

Обявата е обнародвана в Държавен вестник бр. 66 от 15.08.2017 г.

  


 

  дата на публикуване: 21.07.2017

 

Институтът по царевицата – Кнежа, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност 04.01.01. Общо земеделие – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на Института по царевицата, Кнежа, п.к. 5835, тел.09132/71-63 и тел./факс 09132/77-11.

Обявата е обнародвана в Държавен вестник бр. 59 от 21.07.2017 г.

 


 

дата на публикуване: 25.04.2016

 

Институтът по царевицата – Кнежа, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи в деловодството на Института по царевицата, тел. 091327163.

Обявата е обнародвана в Държавен вестник бр. 32 от 22.4.2016 г.

  


 

дата на публикуване: 12.04.2016

 

Институтът по царевицата – Кнежа, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специ¬алност – Растителна защита (хербология) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в деловодството на Института по царевицата, тел.: 091327163. 

 Обявата е обнародвана в Държавен вестник бр. 29 от 12.4.2016 г.

  


 

Дата на публикуване 08.06.2015 г

 КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ

 ИНСТИТУТЪТ ПО ЦАРЕВИЦАТА – КНЕЖА, КЪМ СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ – СОФИЯ, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 6.1. РАСТЕНИЕВЪДСТВО, НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ „СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕПРОИЗВОДСТВО“ СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО В „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК“.

 СПРАВКИ И ДОКУМЕНТИ – В ИНСТИТУТ по царевицата, КНЕЖА, 5835, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ТЕЛ. 09123/7163. 

  Обявата е обнародвана в Държавен вестник бр. 41 от 05.06.2015 г.

 


 

Обява за провеждане на конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2012/2013 г.

Селскостопанската академия, София обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2012/2013 г.

Институт по царевицата, Кнежа – 6.1 „Селекция и семепроизводство на културните растения” – 1 бр. редовна

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

 

Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. “Суходолска” 30, стая № 2 от 9 до 17 часа.

Телeфони за контакти: 8127560.

 

Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник – бр. 60/7.08.2012 г.

 

Такса за кандидатстване – 30 лв