Европа инвестира в селските райони – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

MIG Kneja 2023

 

Във връзка с изготвянето на Анализ за идентифициране на потенциалните участници/бенефициенти за Стратегията на ВОМР на МИГ Кнежа, се проведе среща между представители от МИГ Кнежа и заинтересованите страни. Запознаха ни с проблемите на територията на МИГ Кнежа, с тенденциите им за справяне с тях. Приоритетите и мерките, които трябва да бъдат включени в бъдещата Стратегия за ВОМР на МИГ Кнежа. Коментирахме какво е отношението ни към иновациите, кръговата икономика, „зелената сделка“, чистата енергия и борбата с климатичните промени.