Учени от Институт по царевицата взеха участие в ХХV Конференция на Еукарпиа – секцията по царевицата и соргото.

1655467049288 1

На конференцията, която се проведе от 30.05.2022 до 2.06.2022 г. в Белград, организирана от Институт „Земун поле“, от ИЦ-Кнежа взеха участие проф. д-р Ст. вълчинков, доц. д-р Н. Петровска, доц. д-р В. Вълкова, доц. д-р М. Илчовска и ас. Ж. Вълчинков.

На конференцията бяха представени 37 пленарни доклада в 3 секции и 44 постерни доклада в електронен вариант.

Участниците от ИЦ-Кнежа представиха три електронни постера:

EVALUATION OF THE STABILITY OF EARLY MAIZE HYBRIDS BY PARAMETRIC AND NONPARAMETRIC METHODS

S. Vulchinkov, N. Petrovska. Zh. Vulchinkov, V. Valkova

DYNAMICS OF GRAIN YIELD AND MOISTURE AT HARVEST AND PROGRESS OBSERVED IN AN EIGHTEEN-YEAR TESTING OF MAIZE HYBRIDS FROM 4 FAO GROUPS

Stefan Vulchinkov, Zhelyazko Vulchinkov

ECOLOGICAL STABILITY AND PLASTICITY ASSESSMENT OF EXPERIMENTAL MAIZE HYBRIDS

Mima Ilchovska, Penka Vulchinkova, Natalya Petrovska, Valentina Valkova

Конференцията премина на много високо научно ниво. Отчетен бе постигнат значителен прогрес при прилагането на нови селекционни методи – хаплоидна селекция с нови разработени индуктори, маркери и QTL контролиращи спонтанна дихаплодиация, съкращаващи селекционния процес. Използването на тази технология в периодичния отбор, съчетана с геномна (SNP) селекция също води до ускорен прогрес.

За ръководител на секцията с тригодишен мандат бе избрана д-р Виолета Анушелкович от Белград.

 

1655467049249 1 1655467049258 1 1655467049273 1
1655467049267 1 1655467049238 1