Кратък исторически преглед от създаването на Института до наши дни

 

Институтът по царевицата предлага:

  • Базови и сертифицирани семена от царевица;
  • Сертифицирани семена от други полски култури (пшеница и ечемик);
  • Научно обосновани програми за подобряване производството на царевица за зърно, семена, силаж и неговото научно обслужване;
  • Обучение на кадри (докторантури) в областта на селекцията и семепроизводството на царевицата.
  • Лекционна, консултантска дейност и лабораторно обслужване.

 

Институтът има дългосрочно сътрудничество (повече от 50 години) с Институт за кукуруз „Земун поле“ – Белград, Сърбия, с Национален институт за земеделски изследвания – Фундуля, Румъния и напоследък със Селскостопанска академия на провинция Хейлундзян – Китай.

 

Институтът има програмна акредитация за обучение в образователна и научна степен „Доктор” по научни специалности: Селекция и семепроизводство на културните растения, шифър 04.01.05.