Дейности

Научно-изследователската работа на ИЦ – Кнежа е организирана в два отдела:

 

Отдел „Генетика, селекция, семепроизводство“

Отдел  „Агротехника и икономика на царевичното производство“

 

 

  • На 12.01.2023 г. Акредитационният съвет утвърди доклада на Постоянната комисия и гласува на базата на приетите в НАОА “Правила за гласуване на процедури за акредитация и за оценяване на проекти“. След обобщаване на резултатите от гласуването, Акредитационният съвет на НАОА взе следното РЕШЕНИЕ:
  • 1. Дава програмна акредитация на докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“ от професионално направление 6.1. „Растениевъдство“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина в Селскостопанската академия – Институт по царевицата, гр. Кнежа на основание обща оценка 8.10 (осем цяло и десет стотни).
  • 2. Срокът на валидност на акредитацията е до следващата програмна акредитация съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на професионалните направления.

 

  • ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - Кнежа е акредитиран от Националната агенция по оценяване и акредитация на 24.03.2016 г. Програмна акредитация и докторска програма - "Селекция и семепроизводство на културните растения" в професионално направление 6.1. Растениевъдство и област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина в Селскостопанска Академия. Обща оценка по критериите на системата за оценяване - 8,54 (осем цяло и петдесет и четири стотни). 

     Срок на валидност на акредитацията - 5 години

 

 

  • В научните проекти, финансирани основно от ССА, са застъпени всички направления на изследванията по генетика, селекция и агротехника на царевицата. 

 

  • В Официалната сортова листа на страната се включват ежегодно около 20 хибрида на Института по царевицата, които се предлагат на пазара на семена. 

 

  • В периода 2013-2017 г. в Института по царевицата функционира общ Научен съвет с Института по лозарство и винарство в Плевен, състоящ се от 13 хабилитирани лица по различни специалности, като най-много е застъпена специалността „Селекция и семепроизводство на културните растения“. Институтът поддържа тесни връзки с всички растениевъдни институти от системата на ССА, АБИ – София, АУ – Пловдив, ЛТУ – София, Института по физиология и генетика на растенията към БАН и други.

 

  • От сродните институти в съседни страни традиционно е сътрудничеството с Институт за кукуруз – Земун Поле – Сърбия и Института във Фундуля, Румъния. Това създава условия както за работни контакти, така и за разработване на научни проекти със страни членки на ЕС и извън него.

 

  • Програмната акредитация за обучението по ОНС “доктор” по научна специалност “Селекция и семепроизводство на културните растения”, шифър 04.01.05 в Институт по царевицата – Кнежа е с „Много добра” акредитационна оценка и обхваща максималния срок от 6 години (до 06.02.2015 г.).  

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“

Каталог нови хибриди царевица 2021/2022