Статии

Монко Иванов Нанков

Институтът по царевицата – Кнежа, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност 04.01.01. Общо земеделие – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на Института по царевицата, Кнежа, п.к. 5835, тел.09132/71-63 и тел./факс 09132/77-11.

Обявата е обнародвана в Държавен вестник бр. 59 от 21.07.2017 г.