Програма "Еразъм +"

 

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“  стартира през 2014 г. и е с период на действие до 2020 г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта. Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата на училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Програма „Еразъм“ включва три основни Ключови дейности:

Образователна мобилност за граждани (КД1)

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД2)

Подкрепа за реформиране на политиките (КД3)

Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани

Мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал в сферата на висшето образование:

Студентска мобилност с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти и дава възможност за реализиране на мобилност по специалността в друго висше училище в чужбина.

Студентска мобилност с цел практика в сферата на висшето образование е насочена към студенти и докторанти, както и наскоро дипломирали се и дава възможност за практика в друго висше училище или предприятие в чужбина.

Мобилност на персонала с цел преподаване е насочена към преподавателския състав на висшите училища и дава възможност за преподаване във висши училища в чужбина. Също така се дава възможност на представители на предприятия от чужбина да преподават по покана на висши училища в страната.

Мобилност на персонала с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към преподавателски и непреподавателски състав и дава възможност за професионално развитие на участниците в друга организация в чужбина.


 

Еразъм Харта за Висше Образование

Еразъм Харта за Висше Образование (Erasmus Charter for Higher Education) осигурява общата рамка за качество за дейности на Европейско и международно ниво в областта на висшето образование, които биват финансирани и подкрепени по програма Еразъм+. Присъждането на Еразъм Харта е предпоставка за всички Висши Учебни заведения, разположени в програмна страна, които желаят да участват по проекти за мобилност на студенти и персонал и които желаят да развиват сътрудничество с други организации за разработване и въвеждане на иновации и добри практики по Програма Еразъм+. Хартата се присъжда за пълния период на програмата (2021 – 2027).

С присъждането на Еразъм Харта за Висше Образование, Висшето Учебно заведение се задължава да следва и да се съобразява с принципите за недопускане на дискриминация и гарантиран равен достъп на участници от всички среди.

Интернет страницата на ЕК, където се публикуват ежегодните покани за представяне на кандидатури за Еразъм Харта, е:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2021-2027_en