ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ПО ННП "МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ"

Институт по царевицата обявява конкурс за подбор на млади учени по ННП "Млади учени и постдокторанти"

С Решение на Управителния съвет на Селскостопанска Академия (Протокол № РД -09-04 от 11.12.2018г.) са приети показателите за оценка на кандидатите (отговарящи на дефиницията за млад учен) по ННП "Млади учени и постдокторанти".

Процедурата се провежда от сформирана комисия със заповед 96/27.12.2018 г. на Директора на ИЦ-Кнежа.

 

Комисия в състав:

Председател:

доц. д-р Валентина Вълкова - зам. директор

Членове:

1. доц д-р Мима Илчовска - научен секретар

2. ас. Мария Лакова

 

Процедурата стартира на 02.01.2019г. Срок на подаване на документи - 10 дни.

Кандидатите подават до комисията следните документи:

  1. Автобиография.
  2. Мотивационно писмо.
  3. Копие от диплома за ОКС "Магистър".
  4. Списък на публикациите (с пълна библиографска справка).
  5. Списък на проекти.
  6. Списък на доклади и постери.
  7. Очаквани резултати.

Комисията ще проведе процедурата за подбор до 5 дни след изтичане срока за подаване на документите, като ще оцени кандидатите по обективни показатели, включени в картата за оценка ( предварително предоставена на младите учени).

 

 " Млад учен " е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването и.