Процедури за научна степен

Публикувано на 23.05.2022 г.


 

ЖЕЛЯЗКО СТЕФАНОВ ВЪЛЧИНКОВ

23.05.2022 - 15.06.2022

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема “Проучване на многогодишни житни треви – пасищен райграс, ежова главица, тръстиковидна и червена власатка с оглед на селекцията”, разработен от редовен докторант Желязко Стефанов Вълчинков по докторска програма “Селекция и семепроизводство на културните растения”, научна област 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление ш. 6. 1 “Растениевъдство“. 


Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 15.06.2022 г. от 13.00 часа в заседателната зала на ИЦ-Кнежа.

Автореферат на български език - свали

Автореферат на английски език - свали


НАУЧНО ЖУРИ

1. Проф. д-р Вилиана Маринова Василева, ИФК - Плевен - рецензия

2. Проф. дсн Славка Проданова Лукипудис, ЛТУ - София - рецензия

3. Доц. д-р Наталия Христова Петровска, ИЦ - Кнежа - становище

4. Проф. дсн Николай Ангелов Ценов, Агроном холдинг - Добрич - становище

5. Проф. д-р Дочка Ценова Димова, АУ - Пловдив - становище