Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Да избереш и засееш правилния хибрид

01-04-2024 Hits:52 Новини

Да избереш и засееш правилния хибрид

 Изборът на правилния хибрид и времето на засяване са критични за успешното отглеждане на царевица. И през тази година Институт по царевицата – Кнежа предлага хибриди, доказали своите стопански качества, като Кнежа 310, Кнежа 435, Кнежа 462, Кнежа 560, Кнежа 561 и Кнежа 683А, резултат на дългогодишна селекция и научни изследвания. При избора на хибрид е важно да се вземат предвид, регионалните климатични условия и почвените характеристики. Повече информация в интервюто на доц. д-р В. Вълкова – зам. Директор на Институт по царевицата – Кнежа пред Агри.бг  

Read more

Ново признание за селeкционерите от Института по царевицата в Кнежа за двата хибрида царевица, Кнежа 652 и Кнежа 653 на АГРА 2024.

25-02-2024 Hits:224 Новини

Ново признание за селeкционерите от Института по царевицата в Кнежа за двата хибрида царевица, Кнежа 652 и Кнежа 653 на АГРА 2024.

  На официална церемония в рамките на Международното изложение Агра 2024, Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев връчи награди за научна дейност и разработки в конкурса за иновации. Събитието се провежда за 15-и път по инициатива на Международния панаир в Пловдив и с подкрепата на Министерството на земеделието. В конкурса тази година участват 35 фирми и 15 научни института с иновативни продукти, научни разработки и технологии.  Институтът по царевицата в Кнежа бе отличен за два хибрида царевица: Кнежа 652 и Кнежа 653. Тези иновативни продукти са резултат от усилията на българските учени и земеделски специалисти, които продължават да развиват и внедряват...

Read more

Институт по царевицата - Кнежа с участие в два конкурса за иновации на АГРА 2024

22-02-2024 Hits:132 Новини

Институт по царевицата - Кнежа с участие в два конкурса за иновации на АГРА 2024

       За поредна година Институт по царевицата – Кнежа взе участие в XХII изложение – Agra - Agrotech-IТI’2024 – категория нови сортове растения. Кандидате бяха новопризнатите през 2024 г. хибриди захарна царевица Кнежа sweet 1, пуклива царевица Кнежа pop 1 и Кнежа 576.  Кнежа sweet 1 e нов хибрид захарна царевица. Предназначен за здравословно, балансирано и вкусно хранене на хората с биологично активна и екологично чиста храна. Едри, жизнени растения. Притежава отлични вкусови качества при варене и печене на кочаните. Подходящ за свежа консумация и консервиране. Много добър търговски вид. Сертификат № 11297/25.01.2024 на Патентно Ведомство Кнежа pop 1 е нов хибрид пуклива царевица....

Read more

Юбилейна научна конференция с международно участие „Устойчиво и конкурентноспособно земеделие в условията на глобални климатични промени“ 3-4 септември 2024 г.

13-02-2024 Hits:253 Научна конференция

  ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ: Юбилейна научна конференция с международно участие „Устойчиво и конкурентноспособно земеделие в условията на глобални климатични промени“  03-04 СЕПТЕМВРИ 2024...

Публична защита на дисертационен труд

29-01-2024 Hits:191 Обяви

  Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Проучване тепмповете на отделяне на влага на самоопрашени линии царевица с цел използването им в селекционни програми“, докторант на самостоятелна подготовка Калина Диянова Цонева по докторска програма “Селекция и семепроизводство на културните растения”, научна област 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление ш. 6. 1 “Растениевъдство“. Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 26.02.2024 г. от 13.00 часа в заседателната зала на ИЦ-Кнежа.

Докторски програми

02-08-2023 Hits:563 Дейности

Образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ се придобиват само във висши училища и научни организации, получили акредитация за обучение в образователна и научна степен „доктор“ от НАОА, при условията и по реда на Закона за висшето образование. Обучението за придобиване на образователната и научна степен „доктор" се осъществява в редовна, в задочна, в самостоятелна или в дистанционна форма на обучение. Редовната и самостоятелната форма на обучение са с продължителност до 3 години, а задочната и дистанционната - до 4 години. Осъществява се по индивидуален и групов учебен план и завършва със защита на дисертационен труд. Конкурси   Институт по царевицата към...

Конкурси

04-08-2023 Hits:511 За нас

Институт по царевицата - гр. Кнежа към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в професионално направление шифър 6.1. „Растениевъдство“, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ - 1 място, със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска No 30, стая No 102, от 9 до 17 ч.; тел. за контакти: 02/812 7560.      Обявата е публикуване в ДВ, бр. 67/04.08.2023 година.

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ : 

Създаване на нови хибриди царевица с висок потенциал за добив и качество, от всички групи на зрялост и направления на използване.

Провеждане на комплексни научни изследвания в областта на генетиката, биотехнологиите, селекцията и семепроизводството, физиологията и биохимията.

Разработване на нови агротехнически параметри, елементи и технологии за производство на царевица за зърно, семена и силаж в условията на екологично и устойчиво земеделие.

Разработване на високоефективни и екологосъобразни системи за растителна защита. Използване на агротехнически и биологически средства за опазване на околната среда.

 

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНСТИТУТА ПО ЦАРЕВИЦАТА ПРЕДЛАГА:

Предбазови, базови и сертифицирани семена от царевица;

Сертифицирани семена от основните полски култури – пшеница и ечемик;

Научно обосновани програми за подобряване производството на царевица за зърно, семена, силаж и неговото научно обслужване;

Обучение на кадри (докторантури) в областта на селекцията и семепроизводството на царевицата.

Лекционна, консултантска дейност и лабораторно обслужване.

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“

Каталог нови хибриди царевица 2021/2022

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2025 година