Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Институт по царевицата - Кнежа на Международното земеделско изложение АГРА 2024

23-01-2024 Hits:69 Новини

Институт по царевицата - Кнежа на Международното земеделско изложение АГРА 2024

      Уважаеми колеги, партньори, производители и бъдещи агроземеделци, Имаме удоволствието да ви поканим на  нашия щанд на АГРА 2024 - най-голямото изложение за селскостопанска техника и технологии в Югоизточна Европа, което ще се проведе от 20 до 24 февруари 2024 г. в Пловдив. Институт по царевицата, ще има свой щанд на изложението, където ще представим нашите последни научни постижения и иновации в областта на селекцията, генетиката и биотехнологията на царевицата. Ще имате възможност да се запознаете с нашите експерти, да разгледате нашите продукти и да обмените опит и идеи с професионалисти от бранша. Очакваме ви с нетърпение на щанд D5, Палата 7.                

Read more

Весели празници!

17-12-2023 Hits:99 Новини

Весели празници!

      По случай настъпващите празници, на целия колектив на Институт по царевицата искаме да изкажем нашата благодарност за неговата отдаденост, професионализъм и творчество през изминалата 2023 година. Вие сте най-ценният ни актив, Благодарим Ви за лоялността и усилията. Насладете се на тези специални празнични моменти с вашите близки и приятели. Пожелаваме на Вас и Вашите семейства здраве, щастие, любов и късмет. Весела Коледа и Щастлива Нова 2024 година!  С поздрав! Екипът на Институт по царевицата - Кнежа                

Read more

В Република Косово изпитват български хибриди царевица

06-11-2023 Hits:155 Новини

В Република Косово изпитват български хибриди царевица

Изпитване на регистрирани хибриди на Институт по царевицата - Кнежа в Прищина, Република Косово. ИЦ- Кнежа и Agrounion Sh.p.k Autostrada Prishtina – Kosovo сключиха споразумение за изпитване на хибриди от 3 групи на зрялост, на територията на Прищина, Косово. Хибридите са Кнежа 435, Кнежа 461, Кнежа 560 и Кнежа 683А. В резултат на това сътрудничество и получените резултати, очакваме част от хибридите ни да бъдат вписани в сортовата листа на Република Косово.                    

Read more

Публична защита на дисертационен труд

29-01-2024 Hits:67 Обяви

  Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Проучване тепмповете на отделяне на влага на самоопрашени линии царевица с цел използването им в селекционни програми“, докторант на самостоятелна подготовка Калина Диянова Цонева по докторска програма “Селекция и семепроизводство на културните растения”, научна област 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление ш. 6. 1 “Растениевъдство“. Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 26.02.2024 г. от 13.00 часа в заседателната зала на ИЦ-Кнежа.

Докторски програми

02-08-2023 Hits:421 Дейности

Образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ се придобиват само във висши училища и научни организации, получили акредитация за обучение в образователна и научна степен „доктор“ от НАОА, при условията и по реда на Закона за висшето образование. Обучението за придобиване на образователната и научна степен „доктор" се осъществява в редовна, в задочна, в самостоятелна или в дистанционна форма на обучение. Редовната и самостоятелната форма на обучение са с продължителност до 3 години, а задочната и дистанционната - до 4 години. Осъществява се по индивидуален и групов учебен план и завършва със защита на дисертационен труд. Конкурси   Институт по царевицата към...

Конкурси

04-08-2023 Hits:407 За нас

Институт по царевицата - гр. Кнежа към Селскостопанска академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в професионално направление шифър 6.1. „Растениевъдство“, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ - 1 място, със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска No 30, стая No 102, от 9 до 17 ч.; тел. за контакти: 02/812 7560.      Обявата е публикуване в ДВ, бр. 67/04.08.2023 година.

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ : 

Създаване на нови хибриди царевица с висок потенциал за добив и качество, от всички групи на зрялост и направления на използване.

Провеждане на комплексни научни изследвания в областта на генетиката, биотехнологиите, селекцията и семепроизводството, физиологията и биохимията.

Разработване на нови агротехнически параметри, елементи и технологии за производство на царевица за зърно, семена и силаж в условията на екологично и устойчиво земеделие.

Разработване на високоефективни и екологосъобразни системи за растителна защита. Използване на агротехнически и биологически средства за опазване на околната среда.

 

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНСТИТУТА ПО ЦАРЕВИЦАТА ПРЕДЛАГА:

Предбазови, базови и сертифицирани семена от царевица;

Сертифицирани семена от основните полски култури – пшеница и ечемик;

Научно обосновани програми за подобряване производството на царевица за зърно, семена, силаж и неговото научно обслужване;

Обучение на кадри (докторантури) в областта на селекцията и семепроизводството на царевицата.

Лекционна, консултантска дейност и лабораторно обслужване.

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“

Каталог нови хибриди царевица 2021/2022

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА - КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2022 – 2025 година