Отдел Агротехника и икономика на царевичното производство


РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ

 

СЪСТАВ

асистент Соня Христова

хербология

а системен Димитър Велчев

ентомолог

асистент Камелия Койнарска

мелиорации

асистент Иван Битумски

обработка на пощата

 


 

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

  1. Проучване на специализирано сеитбообразование въз основа на полски култури с основно значение на царевицата за зърно, семена и сила.
  2. Оптимизиране на систематизиране на обработка на поща в различни типове сеитбообращения.
  3. Проучване върху минералното хранене и торене върху царевицата. Използване на органични и микроторове в системи на торене.
  4. Разработване на ефективни системи за борба с плевелна растителност и изпитване на нови средства и методи.
  5. Биологично, екологично и агротехническо проучване върху икономически важни предприятия.
  6. Специфична сортова агротехника на новосъздадени хибриди.
  7. Водопотребление и воден режим, гъстота при посещение при различни направления и условия за гледане на царевицата.
  8. Икономика и организация на царевичното производство и биоенергийна оценка на отделните елементи и технологии.