Научно обслужване

 

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:

 • Отразява и представя дейността на ИЦ – Кнежа на национални и международни научни изложения и форуми
 • Популяризира и рекламира  научно-приложните постижения. Съдейства за внедряване на тези продукти в земеделската практика
 • Организира демонстративни полета и работни срещи с производители от страната
 • Предлага комплексно научно обслужване в областта на селекцията, семепроизводството и технологията на отглеждане на царевицата.
 • Консултира земеделските производители и фермери по важни за региона проблеми
 • През 2009 година дейността е организирана в две направления:

РЕКЛАМНА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ:

 • 5 производствени демонстративни полета в различни региони на страната
 • 38 работни срещи и дискусии
 • 122 картотекирани земеделски стопани
 • Актуални рекламни материали с хибридите на ИЦ – Кнежа по групи на зрялост, описание и технологична характеристика

ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

 • 7 възлагателни и 31 лицензионни договора за производство на царевични хибридни семена
 • 6 нови царевични  хибрида – Кнежа 307, Кнежа 442, Кнежа 546, Кнежа 627, Кнежа 629, Кнежа 3 su
 • Признати хибриди в Сортовата листа на РБ – 22
 • В Патентно ведомство се подържат сертификатите на 29 хибриди и самоопрашени линии
 • Подържа като растителен генофонд работна колекция от 2240 образци, наши и чужди материали – самоопрашени линии, сортове и синтетични популации