Научна дейност


НАУЧНИ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ССА – СОФИЯ

  • Селекция на високопродуктивни царевични хибриди от всички групи по вегетация за фураж и индустриална преработка (2015-2017)
  • Проучвания върху хетерозиса и прилагане на различни методи за създаване, подобряване и идентифициране на нови стрес-толерантни генотипове царевица (2015-2017)
  • Усъвършенстване и разработване на нови агротехнически параметри, елементи и технологии за производство на царевица за различни направления на използване, съхраняващи продуктивните възможности на почвата в условията на екологично устойчиво земеделие. (2015-2017)