ФАО над 600


Кнежа 611

Простолинеен хибрид.  Вегетационен период 135-140 дни. Растенията са здрави, устойчиви на полягане, с височина до 240 - 245 см, не братят. Кочаните са цилиндрични, с дължина 23-27 см, с 14-16 реда зърна. Средното тегло на един кочан е 350 - 380 гр. Вретеното му е червено. Зърното е жълто, зъбовидно. Заема 80-82 % от теглото на кочана. Без напояване добивът на зърно е над 1000 кг/дка, при напояване до 1780 кг/дка. Оптимална гъстота на посева 4000-4200 р/дка без напояване и 5500-6000 при напояване. Най-дълго време отглеждан български хибрид. Има модифицирана формула - Кнежа М 611, която освен по-добро семепроизводство има и по-добра продуктивност и по-кратка вегетация от нормалия хибрид - 1-2 дни. 


Кнежа М611

Модифицирана формула на хибрид Кнежа 611. Има същата характеристика както оригиналния хибрид, но има по-добро семепроизводство, по-кратка вегетация с 1-2 дни и се прибира с 1% по-ниска влага в зърното. Продуктивността му е 103-105% по-висока от Кнежа 611.


Кнежа 613

Простолинеен хибрид. Вегетационен период 130-135 дни. Хибридът има здраво, небратящо стъбло, устойчив е на полягане, със средна височина 250-255 см. Кочаните са цилиндрични, със средна дължина 24-26 см., брой на редовете 16-18. Вретеното е червено. Теглото на един кочан е 380-450 гр. Зърното е зъбовидно. Теглото на 1000 зърна е 370 гр. Висока продуктивност при поливни и неполивни условия. Добивите варират от 1000 до 1500 кг/дка. Оптимална гъстота на отглеждане 4000 р/дка при неполивни условия и 5500 р/дка при напояване.


Кнежа 614

Простолинеен хибрид. Вегетационен период 135-140 дни. Растения - здрави и устойчиви на полягане, височина 300-310 см. Кочани - цилиндрични, с дължина 22-24 см., с 14-16 реда зърно, червено вретено. Зърно - типичен конски зъб, жълто, заема 80-82% от теглото на кочана. При неполивни условия добивът на зърно достига до 1000 кг./дка, а при напояване - 1600 кг/дка. В Гърция, в опити е дал 1690 кг зърно от декар, а в производството от цялата площ средно по 1300-1400 кг/дка. Оптимална гъстота 4000-4500 р/дка при неполивни условия и 5000-5500 растения при поливни.


 

Кнежа 625

Простолинеен хибрид, създаден в Институт по царевицата - гр. Кнежа, съвместно с АУ - гр. Пловдив. Вегетационен период - 132-135 дни. Растения - здрави, устойчиви на полягане, с височина 230-250 см., формират нормално по един кочан. Кочани – цилиндрични, с дължина 22-24 см., 16-18 реда зърно. Средно тегло на един кочан - 360-410 гр. Зърно - жълто, полуконски зъб. Заема 80-82% от теглото на кочана. Масата на 1000 зърна е 350-370 гр. Без напояване добиви до 1000 кг/зърно от декар, при напояване до 1350 кг/дка. Оптимална гъстота на посева 4000-4500 р/дка без напояване и 5000-5500 р/дка с напояване. Изключително сухоустойчив. Хибридът има модифицирана формула - Кнежа М 625, който е с по - високи продуктивни възможности от оригиналния хибрид и по-добро семепроизводство.


Кнежа М625

Модифицирана формула на хибрид Кнежа 625. Характеристиката му е същата както на оригиналния хибрид, но е с 1-2 дни по-късен. Има продуктивност 103-106% от Кнежа 625. Семепроизводството му е изключително изгодно, с много висок размножителен коефициент. От 1 дка семепроизводна площ могат да се засеят 150-200 дка за зърно. Хибридът е с по-висока адаптивна способност. Може да се произвежда по схема на смесване (с 50% стерилни растения) и да бъде включен в така наречената “Система Плюс” с новите хибриди на Института.


Кнежа 683А

Простолинеен хибрид. Вегетационен период - 135 дни. Стъблото е здраво, високо 270-290 см. Кочаните са слабо конусовидни с дължина 24-27 см и 16 реда. Зърното е зъбовидно, жълто оцветено и заема 84% от общото тегло. Добивите без напояване са до 1300, а при напояване до 1500 кг/дка. Гъстота на отглеждане е съответно 4000 и 6000 р/дка при напояване и без напояване.


 Кнежа 619 - нов

Простолинеен хибрид. Група по ФАО 580. Узрява за 130-132 дни. Растения – здрави и устойчиви на полягане, с височина 230-260 см., които формират по един кочан. Кочаните са цилиндрични, с дължина 22-24 см. и 16-18 реда. Зърното е жълто, зъбовидно, с тегло на 1000 зърна 350-380 грама. Без напояване добивите са до 1000 кг/дка, а с напояване – до 1400 кг/дка. Хибридът има по-добра сухоустойчивост от стандарта Кнежа 625. Семепроизводството му се извършва по класически начин (с обезметляване) или по схема на “смесване”. По втората схема в масовия посев има около 50 % растения със стерилни метлици, като добивът може да се увеличи с 8-10 %, ако се сее съвместно (ленточно) с хибриди със същата вегетация (напр. Кн М 625), произведени по същата схема – т.нар. система “Плюс”. Оптимална гъстота при условия без напояване – 4500 р/дка, а при напояване 5500 р/дка.


Кнежа 620 - нов

Междулинеен хибрид, създаден в Институт по царевицата – гр. Кнежа, група 600 по FAO, достига зрялост за 130-135 дни. Растения: здрави, устойчиви на полягане, високи 280-300 см. Кочани: дълги, с конично-цилиндрична форма, със среден брой редове. Зърно: тип конски зъб, жълто на цвят. Масата на 1000 зърна е 380-400 гр. Продуктивност: хибридът има висок потенциал за добив – при оптимални условия до 1600 кг/дка. Гъстота на отглеждане: без напояване – 4000 растения/дка. С напояване – 6000 растения/дка


 Кнежа 621 - нов

 Междулинеен хибрид, създаден в Институт по царевицата –  гр. Кнежа, група 600 по FAO, достига зрялост за 130-135 дни. Растения: здрави, устойчиви на полягане, високи 270-290 см. Кочани: дълги, с конично-цилиндрична форма, с голям диаметър. Масата на 1000 зърна е 350-370 гр. Зърно – тип конски зъб, с жълт връх и оранжева гръбна страна. Продуктивност: добивът при условия без напояване е 1400 кг/дка, а при напояване 1550 кг/дка. Толерантен на засушаване. Гъстота на отглеждане: без напояване – 4000 растения/дка. С напояване – 6000 растения/дка